Balabanu / Balaban Aşireti

Gülbange, Düaye Kirmancki - Kirmancki Gülbenkler,Dualar

 

 

 

 

Gülbange´, Düaye Kirmancki /

Kirmancki Gülbenkler,Dualar

 GULVANGE´ SAMA / Semah Gülbengi

Halla halla halla halla halla halla
Zikr u duazé ma
Qurvan u niyazé ma
Çerx u pervazé ma
Veng u vazé ma
Thomır u sazé ma
Sewda u avazé ma
Şero oli divan´de, tawuyé Haq´de qeym u qewul bo.


GULVANGE´ SiFRi / Sofra Gülbengi


Himetkere
Xane Xizir vo
Çime Muzir vo
Dost savo dismen kor vo
Wesiye ve wayiru do
Lokme sima qadayre qelða vo
Tua ve dest u pauno sima me vo
Xizmeta sima hêçe mesero
Ma werd kerd kem Haq kem nikero
Ware sima senkero, hurend pirkero


GULVANGE´ QURVANi / Kurban Gülbengi

Himetkere
Halla halla, Halla halla, halla halla
Himet Haq ra, nefes pir ra
Minet u riza ma Wayire dina ra
Na tore, tore Ismail Peyxamber
Kerdo miqerem pir u rayver
Hast niado Duzgine Kemer
Qirvan ame meyda
Seru ulu divan mineta sima
Qirvan simare Sirat te Burak
Tengede Düldül
Çetiniyede rame
Niwesiyede derman
Az ve aze simare qelxan vo
Haq minet u xizmeta sima hêçe nivero
Neq u sitsiz u sima u aj ra dürbero
Çime sima ra u olagura meverdo
Derde cigere ra kes isla mekero

 

 

GULVANGE´ ÇIRALIGI / Ciralik Gülbengi

Himetkere
Himet Haq ra nefes Pir ra
Toliv amey huzir
Wayire sý mavo Xizir
Loqmoke sima dane;
Na dina u a dina de sima re qelga vo
Çime sima ra u olagu ra meverdo
Derde cigere sima medo
Az ve aze sima re gulvang vo
Gam keder ware sýmara dür vo
Risko xer, azo xer sima do
Neq sima ra dür bero
Sima motaze muxanet mekero
Loqme pi u khalike sima, sima re ramevo
Iye simaki aze sima re ramevo
Dara sima nur vo
Loqme sima qewul vo
Qetere sima qetere des di Imamu vo
Raa sima Raa Haq vo 

 

GÜLVANGE´ NiYAJi / Niyaz Gülbengi

Himetkere
Himet Haq ra nefes Pir ra
Jede ra senik ra
Vejiyo çesik ra
Qelvo pak ra
Zerre hast ra
Amo çever ra
Vineto dare ra
Dara sima nur bo
Niyaze sima qewul bo
Mo&ethate sima xêr bo
Loqme sima az u uze simare qelxan bo
Berge çetin versano
Soginiya sima xêr bia ro
Neq u husku sima ra dürbe ro
Qetere des u di Imamura mevisiye
Xizir u Duzgin sima re olvoj bo
Haq sima na raye ra nivisno
Niaze sima qewule Haq boGULVANGE´ MOREY  / Nikah Duasi

Xizir wayire sima bo
Duzgin aze xer simado
Ana Fatma sima zuminre xerkero
Kata sone Qilawuzo xêr simadebo
Pire mi Bomesur olvoze simabo
Wuayire mi Khures sima de ordimkero
Xane sima Xane Xizir bo
Riske sima juye uwa Munzir bo
Juar u diyari sima Raa Haq ra dür mefiye
Honde ke sima wesiye;
Wuayire dina keder hilayiya ne`do
Dezo gira cane sima nikero
Xez u belu husku virendiya sima niaro
Doste sima sa ve dismene sima kor be
Berx u darve hondeke vesiye ajiya cigere nivine
Khal u kokimena sima xêr bêro
Axreta sima xer bo
Qenter u pêxamberu nu des u di Imamura nivisiye
Safate Ana Fatma ra morim nimane
Honde ke sima wesiye birligena sima;
Jüye Adem u Hava bo
Jüye Mehemed u Xeyzane bo
Jüye Ali u Ana Fatma bo.GULVANGE´  RA YE` / Yolculuk Gülbengi

Pisimlay ya Duzgin ya Xizir
Oxire xêrkere
Qezu belu dürbere
Pozginiye mede
Çime kes ra u olagura meverde
Xilavuze xêr ra mafiye
Çhiriya siaye kesre mevere
Xêr wesiye ma caye ma resne
Xêr wesiye serime bêrime


 


GULVANGE` HEWN /

Uyku GülbengiPisimlayi ya Duzgin ya Xizir i
Sare mi balisna sereo
Gose mi dina sereo
Fêl e mi sima destdero
Hewuno xêr, imano xêr bi de
Sewe mi ser senikkere
Desta sodiri neviskere

 

DUAYA NIYAZ /Niyaz Duasi:

No loqme Duzginiyo, hast niado
No loqme Xiziriyo, az ve aze ma bine perrune hosano
No loqme rama Oliyo, sata tengede dereso
No loqme Ana Fatmao bexto xêr az u uze mado
No loqme Avdil Musayyo, limo serdu ma u az u uze mara dürbero
No loqme Jela Zalalo, qada u qusir dürbero
No loqme Xaskaro moxoto xêr bido
No loqme Muzuriyo, risko xêr bido
No loqme Eziz Avdeliyo xerivune mare wayir bo
No loqme Hewse Henariyo, linga ma u az u uze ma mexelxeno ra
No loqmo Gole Çetuno, çetiniye ma u az u uze mare miaro
No loqme merduno sero dest u roe merdune mareso

 


GULVANGE´ SAMA / Semah Gülbengi:


Halla halla halla halla halla halla
Zikr u duazé ma
Qurvan u niyazé ma
Çerx u pervazé ma
Veng u vazé ma
Thomır u sazé ma
Sewda u avazé ma
Şero oli divan´de, tawuyé Haq´de qeym u qewul bo.

 

 

GULVANGÊ CEMÊ HEQİYE

 

Halla halla, hala hala!
Niyetê cemê Heqiye ra
Niyetê Hezretê Xızıri ra
Niazê sıma nur bo
Qudretê sıma bol bo
Cemat de tham bo
Qeda u qusıri rê çeper bo
Naê ke wenê cırê helal bo
Nayê ke danê cırê delil bo.

Xızır sıma na rae ra mekero
Xêre ser newe ra nasıv kero
Qede u qelxan qeda u qusıri vera bo
Loqmê sıma Xızıri het de qewul bo
Dergayê Heqi de qeyd bo
Raştiye rê hu, momini rê ya Eli!

 

 

GULVANGE´ XIZIRE´THUZIKE:

 

Ya Xizir

Ya Xızırê Thuzıke
Tenga made bırese
Ya Tija homete
Ravê can u roy de
Wa u bıray de
Ded u derezay de
Xal u werezay de
Dar u kemeri de
Vergê yavani de
Dıma ki maê neçari de..

Çêverê şêrri cade
Çêverê xêri rake
Ma rastê qusıri meke
Şêrri wertê mara tever ke!