Balabanu / Balaban Aşireti

Mobete Dewro Viren
Mobete Dewro Viren


Ez wazon khe sere Balabanu , Mazra Silemanu be Miandonike seri tene to de keseyi bikeri.
Balaban kamo,koti vinito , domane xo, şiye koti , siye kamici cau?


- Balaban name pile Aşireyo. Vane amo Cekem de vinito. Cekemi ware o , amo uza nişto ro.
Car teni laze Balabani biye.Domane Balaban jüye xo Silemano, jüye xo Wüşeno, jüye xo Heseno, zu ye xo ki Aliyo.
Laze xo Silemani Mazra Silemanu de vinito.Balabanik Cekem de vinito, Mazra Silemanu de vinito, ora tepa laze xo Wüşen de şiyo Mukif , vane şiyo Goyku ki. Heseni şiyo Cors , uza vinito.Ali ki vane şiyo Goneliye.

Piye Memed Agayi Mandunike kamo?

- Piye Memed Agayi Wüşen biyo.

Wüşene Qiz i?

- Heya. Piye i Wüşene Qiziki unca Wüşen biyo.
Piye Wüşene Pili ki Mistafa biyo.

Mezela xo Bexe de ra hini?

- Heya, Bexe de ra.
Piye Mistafayi ki vane Bal biyo.
Piye Bali ki Qer biyo.

Qer i sekerdo , cira cire vato khe Qer?

- Qer çüte nali gureto arde . Şiyo dismen ra hefe xo gureto. Çüte nali gureto ardo.
Piye xo neyosbiyo, uste ra amo ve re Çeveri ,eke vato no ci uke ?
Vato; mi hefe xo gureti.Ma hefe xo gureti.
Beyii vato xilemane Qere mino.Dest to manere.Sari tedine ama gosi do.
Ala vinde Bal i laze xora sevano? Laze xora sevano?
Qer vato.Name di Qer no pira.
Nafaki şiye Qerku.Name Qerku Qer ra yeno.Vane reye şiye Şefkare, Şefkareki ini dinana.


Ma,hete Zeynel Agaye Tolistani?

- Hete Zeynel Agayi ye düniki name pi Wüşen Agaye Güzke vane.Güzka Almeliyeraye.Balabanu ra Wüşenane.
Wüşen Agaye Güzkera jü Memed biyo, jük Ali be Woli ra biye.
Wüşen Aga be xo ki laze Kor Balabaniyo, pile Balabanu.
Eke Ali ve Woli ra hete Kurucaye de kişiye Memed Agayi Güzkera ce xo gureto şiyo Tolistan.

Şiyo Tolistani hama Temur Agayi ki tey biyo. Ismail, Ismail Temir niyo ,Ismail teyi biyo.
Ismail Agay be Memed Agayi paa şiye Tolistani.Ismail Aga gune puro merdo.
No Temir Aga laze xu yo.Seydu de kuto qewga Seydu cira veto ,Tolistande mendo.
Nezu indi di seri mendo, hire seri mendo ora tepa merdo haa...

Seydu Tolistani kami ra gureto?

- Hemecukura gureto.Sire Huriste. Huris khe wonciyo şiyo Seydu goroto.

Ya khe Hurisra raveo?

- Ma nezanu eke Hurisra raveroki ,nezanu.

Taa ki teyi karine , vane;
Rave caye Hermeniyo biyo.
Hemecuko do puro Hermeniyu reme,kiste .
Hemecuku teyi no ro.Taaki hini vane.Hemecuku tey no ro.Nafaki Seydu uste ra ,nezon ke Seydu kotira ame?.Desim ra ame, kotira ame.
Seydu Desim ra ame.Seydu do re Hemecukure teyi no ve ro.
Ce Wüşen Agaye Güzkeki Memed Agayi be Ismail Agayira şiye yi cira vete.
Eve Temir Agayi ra.

Zeynel Agayi Hermeniyu seri sevatene? Ke vatene khe Hermeni kiste?

-Ne, ma de khe keseykerdene,vatene ma kes nekisto.Eskeri Hermeni kerde topi gurete berde.
Ju Hermeni ce piye mide daase sere dizdeni mendo.Ceniya xo be di teni domane xo biye.Piye mi cira vato: "Hata khe ez wesi bine neverdanu kes to re ciye bikero.Ez  cika khe wes bine to loye mide vinde."

Nejdiye sere ya ki di seri ce piye mi de mende, ora tepa Hermeni biye topi sone welate Hurisi.Merik piye mira vato mak na goci de some.
Piye mi gureto ni berde kerde zere i binu.Hete Corcin de.Teyi xelesiye ra siye.


Nustoğ : Metin Kahraman
Çhıme : Çena Zeynel Agaye Tolistani,Veyva Çe Tornegeyali Ejma
Sere: 2008 – Astemol